Конкурс за присъждане на награда “Илко Ескенази”

От Екип E-comedia • Mar 10th, 2010 • Категория: Новини, Образование

Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий” ще проведе за шеста поредна година конкурс за присъждане на награда “Илко Ескенази”.

Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС, в светлината на Лисабонския договор.

Разработките трябва да са насочени към следните теми:

За юристи:

Аналитични разработки по проблеми, свързани с Лисабонския договор в една от следните области:

- Промени в институциите и органите на ЕС;
- Промени в процедурите за приемане на правните актове на ЕС; 
- Новата роля на националните парламенти при вземането на решения в ЕС.

Проблеми на прилагането на правото на ЕС в Република България при условията на Лисабонския договор.

За икономисти:

Изследване на съществуващите европейски програми е областите:

- Екология;
- Енергетика;
- Земеделие.

Сравнителен анализ и съпоставяне на икономическите политики и програмите за тяхното изпълнение в светлината на Лисабонския договор.

Конкурсните работи трябва да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 01 януари 2010 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности.

Оценяването на представените трудове се извършва от Комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ “Св.Св. Кирил и Методий” по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази”.

Всяка от двете награди – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.

Връчването на наградите се извършва на 20 май 2010 г. (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и в присъствието на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.

Процедура:

· Конкурсът е ежегоден;

· Всеки участник може да представи само един труд;

· Не се допускат трудове с повече от един автор;

· Не се допускат трудове, които вече са участвали в конкурса;

· Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от м. май 2008 г.

Необходими документи:

1. Молба-формуляр със снимка (попълва се по време на подаване на документите);

2. Автобиография;

3. Разработките се представят на хартия и на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница.

Срокове: Подаване на документи и на конкурсни работи от 12 до 19 април 2010 г..

Място на подаване:
Международна фондация ”Св.Св. Кирил и Методий”,
ул. “Васил Априлов” № 3, София 1504
Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително

Координатор на програмата:
Диана Григорова,
тел.: (02) 9446248
Ел.поща: Diana@cmfnd.org

Tagged as: , , ,